Dkman Ekle | Knye | Reklam | Bize Ulan | yelik

16.04.2024

Anasayfa

C/C++

Visual C#.NET

ASP / ASP.NET

Component

Delphi

Unix/Linux

Java Script

PHP

Perl

Visual Basic / VB.NET

Assembly

OpenGL

Yapay Zeka

Veritabaný Sistemleri

Yazýlým Mühendisliði

Elektronik

IIS

e-turka Forum

Trkiye'nin Bilgisayar ve Elektronik Konulu Tartma Platformuna Katlmak in...

Duyurular

Ýnternet'teki En Tehlikeli 10 Kod...

Ýnternet'teki En Tehlikeli 10 Kod Açýklandý.Bilgi güvenliðinde dünya lideri Symantec, haziran ayýna ait güvenlik raporunu açýkladý. Raporda yeralan ‘En Tehlikeli 10 Kod’ listesinde ilk sýrayý Tooso B. Truva Atý alýrken, Tooso’nun diðer iki versiyonu da yi

Çin'de bilgisayarlar zombileþiyor

Çin’de internetin yayýlmasýyla, uzaktan eriþimle virüs saldýrýlarýnda kullanýlan bilgisayarlarýn sayýsýnda bir artýþ gözlendi. Güvenlikteki zayýflýk gözleri Çin'e çevi

AB’nin .eu alan adý 2005 sonuna

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliðini simgeleyen yeni .eu alan adýnýn 2005 sonundan itibaren kullanýma gireceðini açýkladý. Özel þirketler bu adrese seneye kavuþacak.

Ýnternette saldýrýda 7. sýradayýz

Ýnternet güvenliði teknolojileri alanýnda çalýþan Symantec'in Türkiye Müdürü Gökhan Say, saldýrýlarda Türkiye'nin son bir yýlda 26. sýradan 7. sýraya yükseldiðini söyledi. Ýnternet güvenliði teknolojileri alanýnda çalýþan Symantec'in Türkiye Müdürü Gökhan

Microsoft Zirvesi 25-27 Nisan'da

Microsoft Zirvesi 25-27 Nisan tarihleri arasýnda, Lütfi Kýrdar’da düzenleniyor. Windows XP sürümleri için 64-bit desteði de ilk kez Microsoft Zirvesi’nde tanýtýlacak. Microsoft Zirvesi tanýtým toplantýsýnda konuþan Microsoft Türkiye Genel Müdürü Çaðlayan

Dier Haber Balklar

24.04.2005 17:24   Yazýlýmcýlýlardan Sun'a ödüller

04.02.2005 20:07   Teknoloji günü kutlanacak (4 Þubat)

04.02.2005 19:55   Bill Gates'den 'google' itirafý

04.02.2005 19:42   GEVEZE

04.02.2005 19:33   Virüslere karþý küresel savunma

04.02.2005 19:06   3 Boyutlu masaüstü

04.02.2005 18:20   Turkcell’den ‘cep’te anýnda mesaj

04.02.2005 12:38   Biliþim teknolojilerine baþvurular

27.12.2004 00:38   'Basýn yanlýþ anladý: IBM PC...

27.12.2004 00:24   Yeni Türk Lirasý Güncellemesi

En Son Eklenen 10 Dkman

14.05.2009 15:07   IIS 6.0 SSL Sertifika Yukleme

03.12.2005 01:50   Sað týklamayý geçersiz kýlma

23.11.2005 11:09   Assembly ile dosyalama

23.09.2005 15:29   Çalýþan uygulamayý kapatma

25.08.2005 22:37   PIC-PC seri haberlesme(kesmeli)

25.08.2005 01:26   PIC'ten PC'ye seri portan veri gönd.

27.07.2005 14:45   MsgDlg Caption Deðiþtirme

28.06.2005 02:25   Multiple Select Kontrolü

28.06.2005 02:13   Javascript ile Radio Button Kontrolü

23.04.2005 12:11   JMenuBar Kullanýmý

En ok Okunanlar
En Son Eklenenler


IIS 6.0 SSL Sertifika Yukleme


Sað týklamayý geçersiz kýlma


Assembly ile dosyalama


Çalýþan uygulamayý kapatma


PIC-PC seri haberlesme(kesmeli)


PIC'ten PC'ye seri portan veri gönd.


MsgDlg Caption Deðiþtirme


Multiple Select Kontrolü


Javascript ile Radio Button Kontrolü


JMenuBar Kullanýmý

Anket
Ne olarak çal??mak istersiniz?
Proje Müdürü
Sistem Geliþtirme Uzmaný
Yazýlým Mühendisi
Sistem Yöneticisi

www.e-turka.com 2003 - Btn haklar sakldr l Tel: 0 (332) 241 33 81 l E-mail: info@e-turka.com
Bu site en iyi 800x600 ve zeri znrlkte grntlenebilir.