Dkman Ekle | Knye | Reklam | Bize Ulan | yelik

16.04.2024

Anasayfa

C/C++

Visual C#.NET

ASP / ASP.NET

Component

Delphi

Unix/Linux

Java Script

PHP

Perl

Visual Basic / VB.NET

Assembly

OpenGL

Yapay Zeka

Veritabaný Sistemleri

Yazýlým Mühendisliði

Elektronik

IIS

e-turka Forum

Trkiye'nin Bilgisayar ve Elektronik Konulu Tartma Platformuna Katlmak in...

Duyurular
3 Boyutlu masaüstü

04 ubat 2005 19:06

Microsoft’un yýllardýr planladýðý þeyi Sun þimdi gerçeðe dönüþtürdü. Looking Glass gerçek derinlik etkisine sahip tam bir 3B masaüstü.
“Masaüstü” ile övünen Microsoft’un bu aralar caný sýkkýn olmalý. Ne de olsa Bill Gates yýllardý r bir 3B masaüstünün Windows altýnda çalýþýrken daha fazla kontrol imkaný ve keyif getireceði yorumlarý ile çýkýþ yapýyordu, ama daha önceleri istediðinde iþletim sistemlerindeki bütün yerleþik kalýplarý yerle bir eden Microsoft nedense 3B masaüstü konusunda arpa boyu yol kat edememiþti. Gerçi XP’nin takipçisi Longhorn’a “Aero” adlý mekansal bir masaüstü entegre olacak, ancak bununla ilgili olarak Microsoft þimdiye kadar kýsa bir videodan baþka hiçbir þey göstermiþ deðil.

Buna karþýlýk Sun bir adým ileride. Üretici yeni masaüstü arayüzü “Looking Glass” (Ayna) ile tüm pencerelerin serbestçe çevrilebildiði, saydamlaþtýrýlabildiði ve böylelikle yerden tasarruf ederek düzenlenebildiði devrimci bir kullaným konsepti sunmayý baþarýyor.

Ýþin püf noktasý þu: Masaüstü artýk ekrandaki görünür alanla kýsýtlý deðil, bilakis 180 derece çevrilebiliyor ve böylelikle kullanýcýya simgeler, pencereler ve programlar için bariz bir biçimde daha fazla yer sunuyor. Kullanýcý, farenin üzerinden pencerelerin mekansal pozisyonunu yönetiyor. Bir pencereyi örneðin “arka tarafýna” çevirirse, notlarýný kaydedebileceði bir not alaný görünür oluyor. Bu sýrada kontrol kaybolmasýn diye, çevrilmiþ pencerelerin baþlýklarý çerçevelerin kenarýnda da okunabilirliðini yitirmeden kalýyor.

Longhorn daha 2006’ya kadar kendini bekletirken, Looking Glass þimdiden denenmeye müsait. Yazýlým, hem Sun’ýn kendi Linux sürümünde, Java Desktop System’de, hem de sürüm 7.3’ten itibaren Red Hat daðýtýmý üzerinde bulunabilir. Bu arada, Sun kendi yerleþik teknolojisinden faydalanmýþ. Çünkü Looking Glass OpenGL arabiriminden yararlanýlarak Java’da programlanmýþ. Java ve OpenGL komutlarý Windows altýnda da çalýþtýðýndan, daha Longhorn hazýr olmadan önce teorik olarak Sun 3B masaüstünü Windows iþletim sistemi üzerinde de sunabilir. Donaným talepleriyse üreticilere göre düþük: GeForce ya da Radeon modeli sýradan bir grafik kartý tümüyle yeterli ve 800 MHz’den itibaren herhangi bir Pentium III bu arabirimi çalýþtýrabiliyor.

Looking Glass, Linux ve Solaris üzerinde en erken 2005 baþýnda son kullanýcýlarýn emrine amade olacak. Yeni teknoloji üzerinde çalýþma þansýný geliþtiricilere vermek için, Sun daha bu yýlýn ortasýnda bir Developer Kit (SDK) sunmak istiyor. Geriye firmanýn bu konsepti tutarlý bir biçimde sürdürmesini ve Microsoft’un da rekabet kurallarý gereði daha iyisini yapmak için yarýþa girmesini beklemek kalýyor.
Bu Haber Toplam 5183 Defa Okunmutur
Bu Haberi

Yazdr

Arkadana Gnder

Yorum Ekle

En ok Okunanlar
En Son Eklenenler


IIS 6.0 SSL Sertifika Yukleme


Sað týklamayý geçersiz kýlma


Assembly ile dosyalama


Çalýþan uygulamayý kapatma


PIC-PC seri haberlesme(kesmeli)


PIC'ten PC'ye seri portan veri gönd.


MsgDlg Caption Deðiþtirme


Multiple Select Kontrolü


Javascript ile Radio Button Kontrolü


JMenuBar Kullanýmý

Anket
Ne olarak çal??mak istersiniz?
Proje Müdürü
Sistem Geliþtirme Uzmaný
Yazýlým Mühendisi
Sistem Yöneticisi

www.e-turka.com 2003 - Btn haklar sakldr l Tel: 0 (332) 241 33 81 l E-mail: info@e-turka.com
Bu site en iyi 800x600 ve zeri znrlkte grntlenebilir.