Dkman Ekle | Knye | Reklam | Bize Ulan | yelik

16.04.2024

Anasayfa

C/C++

Visual C#.NET

ASP / ASP.NET

Component

Delphi

Unix/Linux

Java Script

PHP

Perl

Visual Basic / VB.NET

Assembly

OpenGL

Yapay Zeka

Veritabaný Sistemleri

Yazýlým Mühendisliði

Elektronik

IIS

e-turka Forum

Trkiye'nin Bilgisayar ve Elektronik Konulu Tartma Platformuna Katlmak in...

Duyurular
GEVEZE

04 ubat 2005 19:42

Gates’in Erdoðan’a verdiði bilgisayar ‘GeVeZe’ çýktý. Baþbakan Erdoðan’ýn Bill Gates’ten hediye aldýðý Toshiba Portege marka dizüstü bilgisayar, Koç Grubu þirketlerinden GVZ sayesinde ses ile kumanda edilebiliyor.
GVZ’nin geliþtirdiði bu yazýlým sayesinde, Erdoðan klavye ve mouse kullanmadan bilgisayarýnda her þeyi yapabiliyor.

MICROSOFT’un patronu Bill Gates’in 4 saatlik Türkiye ziyareti sýrasýnda Baþbakan Tayyip Erdoðan’a hediye ettiði Toshiba Portege marka dizüstü bilgisayarda Koç Holding’in imzasý var. Erdoðan’ýn dizüstü bilgisayarý Koç Bilgi Grubu þirketlerin GVZ (GeVeZe’nin kýsaltmasý) Ses Teknolojileri tarafýndan geliþtirilen bir yazýlýmla, kullanýcýsý ile sesle iletiþim kurabiliyor.

ERDOÐAN’I ANLIYOR:

Dizüst bilgisayar, GVZ sayesinde Erdoðan’ýn vereceði tüm Türkçe komutlarý algýlýyor ve yerine getiriyor. Windows XP ve Office XP ile de uyumlu olarak çalýþabilen GVZ Konuþma Tanýma yazýlýmý, bilgisayara yüklendikten sonra Word, Powerpoint, Excel, Internet Explorer gibi uygulamalarý, Türkçe sesli komutlarla çalýþtýrmaya imkan saðlýyor. GVZ Konuþma Tanýma yazýlýmý yüklendiði andan itibaren Windows uygulamalarýndaki tüm temel komutlarý yerine getirebiliyor. Bu temel komutlarla; ofis uygulamalarýnýn yaný sýra Windows aksesuvarlarýný ‘ses’le çalýþtýrmak ve kullanmak mümkün.

ÖÐRENME ÖZELLÝÐÝ:

Öðrenme özelliðine sahip olan bu yazýlým sayesinde, ofis kullanýmýnda sýk kullanýlan dosya ve uygulamalara da ses ile komut verilebiliyor. Böylelikle kullanýlan yazýlýmda yüklü uygulamalarýn yaný sýra kendi favori iþlemlerini de ‘ses’le komuta edebiliyor. Örneðin kullanýcýlar, en sevdikleri þarkýlarýn adýný söylediklerinde ‘GVZ KomutANLAR’ komutu algýlýyor ve iþlem sürecini baþlatýyor.

TÜRKÇE SESLENDÝRME:

Yazýlýmlardan bir diðeri ise GVZ Konuþma Sentezleme yazýlýmý. GVZ Konuþma Sentezi Teknolojisi ürünü GVZ-TTS, elektronik ortamlarda bulunan her türlü Türkçe metni son derece anlaþýlabilir ve doðal olarak Türkçe seslendirebiliyor. Konuþma hýzý, tonu, vurgusu ve kalýnlýðý-inceliði ayarlanabiliyor. Kýsaltmalarý, rakamlarý, parasal ve takvimsel terimleri tanýyabildiði gibi html sayfalarýný ve elektronik mesajlarý da okuyabilir. Bu yazýlým, gerek hýz gerekse anlaþýlabilirlik açýsýndan dünyadaki en iyi ses sentezleme ürünlerinden birisi özelliðini taþýyor. Bu teknoloji ile uzun metinler ‘mp3’ ya da ‘wav’ formatýna çevriliyor, dýþarýda mobil iken araba teybinden, mp3 çalardan veya anýnda bilgisayar karþýsýnda dinlenebiliyor.

GVZ: Microsoft istedi biz programýmýzý yükledik

BILL Gates’in Baþbakan Tayyip Erdoðan’a hediye ettiði Toshiba Portege marka dizüstü bilgisayara Türkçe ses komutlarýný anlayabilecek yazýlýmýn yüklenmesi talebinin Microsoft’tan geldiðini söyleyen GVZ Genel Müdürü Serhat Görgün, ‘GVZ ile Microsoft Türkiye, Türkçe ses teknolojileri konusunda bazý çalýþmalar yapýyor’ dedi. GVZ’nin Türkçe ses teknolojileri alanýnda kurulmuþ, Ar-Ge çalýþmalarýný yürüten ilk ve tek þirketi olduðunu anlatan Görgün, þirket ile ilgili þu bilgileri verdi: ‘GVZ, Aðustos 2000’de, Koç Bilgi Grubu çatýsý altýnda ticari faaliyetlerine baþladý. GVZ’nin hizmetleri; ‘Konuþma Tanýma Teknolojisi’, ‘Konuþma Sentezi Teknolojisi’ ve ‘Konuþmacý Kimliðini Onaylama’ olarak üç ana baþlýkta toplanýyor.’
Bu Haber Toplam 6285 Defa Okunmutur
Bu Haberi

Yazdr

Arkadana Gnder

Yorum Ekle

En ok Okunanlar
En Son Eklenenler


IIS 6.0 SSL Sertifika Yukleme


Sað týklamayý geçersiz kýlma


Assembly ile dosyalama


Çalýþan uygulamayý kapatma


PIC-PC seri haberlesme(kesmeli)


PIC'ten PC'ye seri portan veri gönd.


MsgDlg Caption Deðiþtirme


Multiple Select Kontrolü


Javascript ile Radio Button Kontrolü


JMenuBar Kullanýmý

Anket
Ne olarak çal??mak istersiniz?
Proje Müdürü
Sistem Geliþtirme Uzmaný
Yazýlým Mühendisi
Sistem Yöneticisi

www.e-turka.com 2003 - Btn haklar sakldr l Tel: 0 (332) 241 33 81 l E-mail: info@e-turka.com
Bu site en iyi 800x600 ve zeri znrlkte grntlenebilir.