Dkman Ekle | Knye | Reklam | Bize Ulan | yelik

16.04.2024

Anasayfa

C/C++

Visual C#.NET

ASP / ASP.NET

Component

Delphi

Unix/Linux

Java Script

PHP

Perl

Visual Basic / VB.NET

Assembly

OpenGL

Yapay Zeka

Veritabaný Sistemleri

Yazýlým Mühendisliði

Elektronik

IIS

e-turka Forum

Trkiye'nin Bilgisayar ve Elektronik Konulu Tartma Platformuna Katlmak in...

Duyurular
Microsoft Zirvesi 25-27 Nisan'da

24 Nisan 2005 17:30

Microsoft Zirvesi 25-27 Nisan tarihleri arasýnda, Lütfi Kýrdar’da düzenleniyor. Windows XP sürümleri için 64-bit desteði de ilk kez Microsoft Zirvesi’nde tanýtýlacak. Microsoft Zirvesi tanýtým toplantýsýnda konuþan Microsoft Türkiye Genel Müdürü Çaðlayan
64-BIT’Ý LÜTFÝ KIRDAR’DA SUNACAK Microsoft Zirvesi bir süredir beklenen önemli bir lansmana da ev sahipliði yapacak. NTVMSNBC Teknoloji Servisi’ne konuþan Microsoft Sunucu Ürün Müdürü Mustafa Ýçil, 64-bit’in 25 Nisan’da Seattle’da toplanan WinHEC konferansýndan sonra, saat farkýyla ertesi gün Türkiye’de Microsoft Zirvesi’nde kullanýlýcýlara gösterileceðini söyledi. Lansmanýn Windows’un XP Pro ve Server 2003’ün sürümlerini kapsadýðýný dile getiren Ýçil, sunumun Intel ile birlikte yürütüleceðini vurguladý. Microsoft, Itanium için 64-bit desteðini daha önce çýkarmýþtý. 2005 BÝLÝÞÝMÝN KIRILMA YILI Basýn toplantýsýnda konuþan Çaðlayan Arkan, biliþim sektörünün son birkaç yýldýr beklenen ‘kýrýlmayý’ 2005’te gerçekleþtireceðini vurguladý. Türkiye’de makroekonomik göstergelerin bir yýldýr olumlu hale gelmesinin biliþim yatýrýmlarýnýn da önünü açacaðýna iþaret eden Arkan, “PC satýþlarýnýn gelecek yýl 2 milyona ulaþmasý gerekiyor, BT sektöründe 3 milyar dolar hacme yaklaþýyoruz, ADSL hýzla yayýlýyor okullara girdi, bunlar hep olumlu geliþmeler” diye konuþtu. Bankacýlýk sektörünün ise 2001 krizi nedeniyle askýya aldýðý yatýrýmlarý hýzlandýracaðýnýn altýný çizen Arkan, “Bankalar yeniden bir altyapý yatýrýmý hamlesine hazýrlanýyor” dedi. ’1 MÝLYON KOBI POTANSÝYELÝ’ Arkan, Türkiye’de 1 milyon KOBI’nin henüz biliþim teknolojileriyle tanýþmadýðýna vurgu yaparak, bu alanýn büyük bir potansiyel teþkil ettiðini dile getirdi. Devlet kurumlarýnýn zirvede yeterince temsil edilmediði sorusuna ise Arkan, “Microsoft’un iþ hacminde devletin payý yüzde 10, KOBI’ler ise bunun 4 katý” yanýtýný verdi. LÜTFÝ KIRDAR’DA MICROSOFT ZÝRVESÝ Lütfi Kýrdar’da toplanacak Microsoft Zirvesi’ne aralarýnda Microsoft EMEA Baþkan Yardýmcýsý Neil Hollaway’in de bulunduðu birçok uluslararasý konuþmacý katýlacak. Microsoft iþortaklarý ve müþterileri deneyimlerini paylaþacak. Çaðlayan, iþortaklarýnýn kendi aralarýnda iletiþim saðlamalarý için kahve ve yemek molalarýnýn uzun tutulacaðýný söyledi. Zirve’de ayrýca sponsorlarýn ve diðer þirketlerin ürünlerini tanýtacaðý 50 standlýk bir fuar alaný açýlacak. Microsoft Zirvesi Ýlkbahar 2005’te 9 ayrý alt baþlýk bulunuyor; Yazýlým Geliþtiriciler Finans Telekomünikasyon Üretim/Perakendecilik Kurumsal Giriþimci Sektörel Çözümler ProfficeyonelGüvenlik Microsoft Business Solutions (NTVMSNBC)
Bu Haber Toplam 4978 Defa Okunmutur
Bu Haberi

Yazdr

Arkadana Gnder

Yorum Ekle

En ok Okunanlar
En Son Eklenenler


IIS 6.0 SSL Sertifika Yukleme


Sað týklamayý geçersiz kýlma


Assembly ile dosyalama


Çalýþan uygulamayý kapatma


PIC-PC seri haberlesme(kesmeli)


PIC'ten PC'ye seri portan veri gönd.


MsgDlg Caption Deðiþtirme


Multiple Select Kontrolü


Javascript ile Radio Button Kontrolü


JMenuBar Kullanýmý

Anket
Ne olarak çal??mak istersiniz?
Proje Müdürü
Sistem Geliþtirme Uzmaný
Yazýlým Mühendisi
Sistem Yöneticisi

www.e-turka.com 2003 - Btn haklar sakldr l Tel: 0 (332) 241 33 81 l E-mail: info@e-turka.com
Bu site en iyi 800x600 ve zeri znrlkte grntlenebilir.