Dkman Ekle | Knye | Reklam | Bize Ulan | yelik

16.04.2024

Anasayfa

C/C++

Visual C#.NET

ASP / ASP.NET

Component

Delphi

Unix/Linux

Java Script

PHP

Perl

Visual Basic / VB.NET

Assembly

OpenGL

Yapay Zeka

Veritabaný Sistemleri

Yazýlým Mühendisliði

Elektronik

IIS

e-turka Forum

Trkiye'nin Bilgisayar ve Elektronik Konulu Tartma Platformuna Katlmak in...

Duyurular
Ýnternette saldýrýda 7. sýradayýz

24 Nisan 2005 17:34

Ýnternet güvenliði teknolojileri alanýnda çalýþan Symantec'in Türkiye Müdürü Gökhan Say, saldýrýlarda Türkiye'nin son bir yýlda 26. sýradan 7. sýraya yükseldiðini söyledi. Ýnternet güvenliði teknolojileri alanýnda çalýþan Symantec'in Türkiye Müdürü Gökhan

Emniyet Genel Müdürlüðü Bilgi Ýþlem Dairesi Baþkanlýðý'nýn Sheraton Oteli'nde düzenlediði 2. Polis Biliþim Sempozyumu, çeþitli oturumlarýyla sürüyor. Sempozyumun ikinci ve son gününde iki ayrý salonda paralel oturumlar gerçekleþtirildi.

''Kurumsal Güvenlik Yaklaþýmý ve Beklenmeyeni Beklemek'' konulu sunum yapan Symantec Türkiye Müdürü Gökhan Say, bugün internet teknolojilerindeki geliþmelere bakýldýðýnda güvenliði saðlamak için ''beklenmeyeni beklemek, bilinmeyeni bilmek'' gerektiðini kaydetti.

Sanal ortamdaki saldýrýlarý önleyebilmek için erken uyarý sistemleri gerektiðini ifade eden Say, bunun maliyeti yüksek altyapý yatýrýmý gerektirdiðini vurguladý. Say, erken uyarý sistemleri kullanýlarak saldýrý öncesinde sistemdeki belirtilere bakýlarak önlem alýnabildiðini belirtti.

Symantec'in 1 Aðustos-31 Aralýk 2004 dönemini kapsayan araþtýrmasýna da deðinen Say, bu dönemde internette 1403 güvenlik açýðý saptandýðýný, bunlarýn yüzde 70'nin kolay hedef olduðunun anlaþýldýðýný, saldýrýlarýn yüzde 54'ünde ise gizli bilgilerin çalýnmasýnýn amaçlandýðýný ifade etti.

Ýnternette yapýlan saldýrýlarýn son dönemde arttýðýný belirten Say, son bir yýl içinde saldýrýya uðrayan kurumlarýn yüzde 90'ýnýn güvenlik duvarý (firewall) kullandýðýna dikkati çekti.

Symantec'in erken uyarý sensörlerinden aldýðý verilere göre son dönemde internette Türkiye çýkýþlý saldýrýlarýn sayýsýnda da büyük artýþ kaydedildiðini belirten Say, 100 bin internet kullanýcýsý baþýna yapýlan saldýrý sayýsýnýn son bir yýlda 520'den 6 bin 980'e çýktýðýný ifade etti. Bu verilere göre, internetteki saldýrý sýralamasýnda Türkiye'nin 26. sýradan 7. sýraya yükseldiðini kaydeden Say, artýþta daha hýzlý internet baðlantýsý imkaný veren ADSL'in güvenlik açýklarýnýn çok önemli rolü olduðunu belirtti.

Ýnternette rahatsýz edici maillerin (SPAM) yüksekliðine de iþaret eden Say, bugün mail trafiðinin yüzde 65'e yakýnýnýn bu tür maillerden oluþtuðunu ifade etti.
(Ýnternet Haber)
Bu Haber Toplam 5022 Defa Okunmutur
Bu Haberi

Yazdr

Arkadana Gnder

Yorum Ekle

En ok Okunanlar
En Son Eklenenler


IIS 6.0 SSL Sertifika Yukleme


Sað týklamayý geçersiz kýlma


Assembly ile dosyalama


Çalýþan uygulamayý kapatma


PIC-PC seri haberlesme(kesmeli)


PIC'ten PC'ye seri portan veri gönd.


MsgDlg Caption Deðiþtirme


Multiple Select Kontrolü


Javascript ile Radio Button Kontrolü


JMenuBar Kullanýmý

Anket
Ne olarak çal??mak istersiniz?
Proje Müdürü
Sistem Geliþtirme Uzmaný
Yazýlým Mühendisi
Sistem Yöneticisi

www.e-turka.com 2003 - Btn haklar sakldr l Tel: 0 (332) 241 33 81 l E-mail: info@e-turka.com
Bu site en iyi 800x600 ve zeri znrlkte grntlenebilir.