Döküman Ekle | Künye | Reklam | Bize Ulaţýn | Üyelik

16.04.2024

Anasayfa

C/C++

Visual C#.NET

ASP / ASP.NET

Component

Delphi

Unix/Linux

Java Script

PHP

Perl

Visual Basic / VB.NET

Assembly

OpenGL

Yapay Zeka

VeritabanĂ˝ Sistemleri

Yazýlým Mühendisliði

Elektronik

IIS

e-turka Forum

Türkiye'nin Bilgisayar ve Elektronik Konulu Tartýţma Platformuna Katýlmak Ýçin...

Duyurular

C/C++

Bu Kategoride Toplam 51 Adet Döküman Vardýr

Çalýþan uygulamayý kapatma

Aþaðýdaki fonksiyonlar Win32 process'lerinin processid'lerini almaya ve o process'leri kapatmaya yarar. Kodlar C++ Builder 6.0 da yazýlmýþtýr. sysutils.hpp ve tlhelp32.h kütüphanelerini kullanýr.

MsgDlg Caption DeĂ°iĂľtirme

MsgDlg ile açýlan pencerenin caption ve butonlarýný deðiþtirmek isterseniz bu kodu kullanabilirsiniz.

C++ Builder ile split fonksiyonu

Bu fonksiyon parametre olarak aldýðý bir string ifadeyi yine parametre olarak aldýðý baþka bir stringe göre ayýrýr.

Sinüsodial Yarýçaplý Çember

Ekrandan çember yarýçapý , sinüs dalga sayýsý ve dalga yarýçapý girilerek , sinüsodial yarýçaplý çember oluþturulmaktadýr.

Bez. Egrisi ile 3D görünüm elde etme

Ekrana mouse ile yerleþtirilen noktalardan geçen bezier eðrisi çizilmektedir.Çizilen bu eðri , istenilen eksen etrafýnda döndürülerek yüzey oluþturulmakta ,bu yüzeye görüþ açýsý seçilerek, üç boyutlu görüntü oluþturulmaktadýr.

Koni Çizme Algoritmasý

Sadece ekrana nokta koyma fonksiyonunu kullanarak, yarýçapý girilen koniyi oluþturma

Daire Çizme Algoritmasý

"Kutupsal Koordinatlar Yöntemini" kullanarak çizilen çemberin içi doldurulmakta ve daire oluþturulmaktadýr.

Doðrularýn Kesiþimini Bulma

"Line Drawing Algorithm" - Doðru Çizme Algoritmasýný kullanarak baþlangýç ve bitiþ noktasý belirtilen 2 doðrunun kesiþim noktasý bulunmaktadýr.

Doðru Çizme Algoritmasý

"Line Drawing Algorithm" - Doðru Çizme Algoritmasýný kullanarak baþlangýç ve bitiþ noktasý girilen doðru çizilmektedir.

Çember Çizme Algoritmasý

"Kutupsal Koordinatlar Yöntemini" kullanarak , yarýçapý girilen çember çizilmektedir.

Bezier EĂ°risi ile YĂĽzey OluĂľturma

Ekrana mouse ile yerleþtirilen noktalardan geçen bezier eðrisi çizilmektedir.Çizilen bu eðri , x ekseni etrafýnda döndürülelerek yüzey oluþturulmaktadýr.

Bezier EĂ°risi

Ekrana mouse ile yerleþtirilen noktalardan geçen bezier eðrisi çizilmektedir.

Sýkýþtýrýlmýþ Resmi Açma(Çizme)

SIKIÞTIRILMIÞ RESMÝN TEKRAR ÇÝZÝLMESÝ (VARIABLE LENGTH ENCODÝNG) .txt dosyasýndan okunan sýkýþtýrýlmýþ metin okunup tekrar resim çizilmektedir.

Resim Sýkýþtýrma(Run Length Encodng)

PaintBox çizim aracýnda çizilen resim , Run Lenght Encoding yöntemi ile sýkýþtýrýlmaktadýr.Sýkýþtýrýlmýþ resim kodunu dosyaya kaydedip, "Resim Oluþturma" programýnda tekrar çizdirebilirsiniz.

Huffman Sýkýþtýrma Algoritmasý

Dosyadan okunan metin , huffman sýkýþtýrma algoritmasý kullanýlarak sýkýþtýrýlmaktadýr.

Taylor serisi ile Trigo.Fonk.HesabĂ˝

Taylor serisini kullanarak Sin, Cos, Tan , Cot fonksiyonlarýnýn istenen deðerleri hesaplanmaktadýr.

C ile strcpy fonksiyonu

strcpy(); fonksiyonun eþdeðeri olan bir fonksiyonun nasýl yapýlabileceði hakkýnda bilgi edinmek isiyorsanýz bu dökümaný inceleyebilirsiniz.

Linked List Sort(BaĂ°lĂ˝ Liste S.)

Baðlý Liste Sýralama

Heap Sort Sýralama Algoritmasý

Heap Sort (Kümeleme Sýralamasý)

Insertion Sort Sýralama Algoritmasý

Insertion Sort(Araya Ekleme Sýralamasý)

Quick Sort Sýralama Algoritmasý

Quick Sort(Hýzlý Siralama)

[ 1 ]     [ 2 ]     [ 3 ]    

En Çok Okunanlar
En Son Eklenenler


IIS 6.0 SSL Sertifika Yukleme


Sað týklamayý geçersiz kýlma


Assembly ile dosyalama


Çalýþan uygulamayý kapatma


PIC-PC seri haberlesme(kesmeli)


PIC'ten PC'ye seri portan veri gönd.


MsgDlg Caption DeĂ°iĂľtirme


Multiple Select KontrolĂĽ


Javascript ile Radio Button KontrolĂĽ


JMenuBar Kullanýmý

Anket
Ne olarak çal??mak istersiniz?
Proje MĂĽdĂĽrĂĽ
Sistem GeliĂľtirme UzmanĂ˝
Yazýlým Mühendisi
Sistem Yöneticisi

www.e-turka.com © 2003 - Bütün haklarý saklýdýr l Tel: 0 (332) 241 33 81 l E-mail: info@e-turka.com
Bu site en iyi 800x600 ve üzeri çözünürlükte görüntülenebilir.